Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

 TRAFFIC2DAY

   verkeersregelaars - opleidingen - detacheren - uitzenden


ABU algemene leveringsvoorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Inhoudsopgave

Artikel 1 Werkingssfeer

Artikel 2 Definities

Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

Artikel 5 Opschortingrecht

Artikel 6 Werkprocedure

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

Artikel 9 Functie en beloning

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 13 Opdrachtgevers tarief

Artikel 14 Facturatie

Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom

Artikel 17 Geheimhouding

Artikel 18 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

Artikel 19 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Artikel 20 Medezeggenschap

Artikel 21 Geschillen

Artikel 22 Slotbepaling

Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

overige overeenkomsten van de uitzendonderneming voor zover één en ander betrekking

heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien

schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Uitzendonderneming: de in Nederland gevestigde uitzendonderneming die op basis van

een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.,

2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in

artikel 7:690 BW is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten

voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden

onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 4 van dit

artikel laat uitvoeren.

4. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op

grond waarvan een enkele uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door de

uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens

leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het

opdrachtgevers tarief.

5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een

opdracht.

6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de

uitzendonderneming en de uitzendkracht en/ of in de CAO, inhoudend dat de

arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de

uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de

opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

7. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV

Dienstenbond en De Unie anderzijds.

8. Opdrachtgevers tarief: Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming

verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per

uur gerekend, tenzij anders vermeld.

9. Inleners beloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de

opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de

uitzendkracht uitoefent. De inleners beloning bestaat volgens de CAO 2004-2009 uit de

navolgende elementen:

a. Het geldende periodeloon in de schaal

b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van de

uitzendonderneming te compenseren in tijd of geld)

c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder

feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen

d. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald

e. Kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van

loonheffing en premies kan uitbetalen)

f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.

10. Vakkrachten regeling: De specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende

CAO, die betrekking hebben op de beloning (als bedoeld in lid 9) van vakkrachten en die

schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU) CAO voor

Uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste

dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:

• óf voor een vaste periode;

• óf voor een bepaalbare periode;

• óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de

overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis

zich voordoet.

Einde opdracht

3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met

inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.

4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is

opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient

schriftelijk te geschieden.

5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen

de ontbinding van de opdracht inroept omdat:

• de andere partij in verzuim is;

• de andere partij geliquideerd is;

• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft

aangevraagd.

Indien de uitzendonderneming de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de

gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de

opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige

aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever

dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van de

uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling

6. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging

van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de

uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de

datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht

rechtsgeldig is ontbonden.

7. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt

de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het

moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens

arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te

hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de

uitzendonderneming bevestigen.

8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming

de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst

tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze

arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde

opdrachtgever. De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens

de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever

hierdoor lijdt.

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

1. De uitzendonderneming is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een

vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op

redelijke gronden afwijzen.

2. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te

doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere

uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of

personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving

van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De

opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een

eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

3. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet

gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de

uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer),

althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de

opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 Opschortingsrecht

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel

of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75

Burgerlijk Wetboek.

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

- Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;

- De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet

te werk kan worden gesteld én;

- De uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op

uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.

De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgevers tarief niet verschuldigd.

3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de

opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te

werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort

aan de uitzendonderneming het opdrachtgevers tarief te voldoen over het per periode

(week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal

uren en overuren.

Artikel 6 Werkprocedure

1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een

accurate omschrijving van de functie, functie-eisen,werktijden, arbeidsduur,

werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de

opdracht.

2. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte

informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter

beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de

opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de

voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de

voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.

3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot

vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en de

uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een

concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen,

om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn,

leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.

4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van

arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen,

tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de

terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de uitzendonderneming indient en

daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de

uitzendonderneming bij de selectie.

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden

vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de

arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever

terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever

staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen

aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de

rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te

informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen

gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid,

indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de

uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief

verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de

opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te

informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om de uitzendonderneming tijdig te informeren,

is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de

uitzendonderneming het opdrachtgevers tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en

voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 9 Functie en beloning

1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de

uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling

van de opdrachtgever.

2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en

kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de

bepalingen omtrent de inleners beloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing

zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte

functieomschrijving.

3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet

overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de

opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met

bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden

vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan

tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in

redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de

inleners beloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de

uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgevers tarief

dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de

uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd.

4. De uitzendonderneming is op grond van de CAO verplicht na 26 door de uitzendkracht bij de

opdrachtgever gewerkte weken de inleners beloning, toe te passen.

5. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig doch uiterlijk in de 22ste door de

uitzendkracht bij hem gewerkte week, voorzien van informatie over alle in artikel 2 lid 9

bedoelde elementen van de inleners beloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële

loonsverhogingen; alleen voorzover op dat moment bekend).

6. Indien de uitzendonderneming met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de

eerste werkdag van de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen en/of indien sprake

is van een vakkrachten regeling, past de uitzendonderneming de inleners beloning toe vanaf

de eerste werkdag van de uitzendkracht en zal de opdrachtgever voor aanvang van de

werkzaamheden de uitzendonderneming voorzien van de lid 5 van dit artikel genoemde

informatie.

7. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en ieder geval direct bij het bekend

worden, op de hoogte van wijzigingen in de inleners beloning en van vastgestelde initiële

loonsverhogingen.

8. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen

feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in

de CAO of –indien van toepassing - de inleners beloning en wordt aan de opdrachtgever

doorberekend.

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het

toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op

dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers

gehouden is.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door

te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of

leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt

mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon

waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij

opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht

daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde

opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en

voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en

de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een

aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is

gebruikt , is beschadigd of teniet gegaan.

6. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden

en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die

voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.

7. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor

verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens

opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

8. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief

kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de

uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht - direct of indirect - terzake van de

in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen

aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de

uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet

wordt aangemerkt als werkgever .

1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk

voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de

Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende

verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede

arbeidsomstandigheden in het algemeen.

2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming

tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk

informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke

kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht

actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico

Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de

opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de

hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage

wordt opgemaakt,. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig

vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in

hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren

genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever

informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de

beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden - en de uitzendonderneming

vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten

van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn

werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming

daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.

5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief

kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden

conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het

bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever

een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene

Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (leden 5,

6 en 7), 4 (lid 3), 8, 9 (leden 1, 3, 5 en 7), 10 (leden 1 t/m 5, 8 en 9), 11 (2 t/m 6), 14 (lid 2),

17 (lid 1), 19 en 20 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit

voortvloeiende schade van de uitzendonderneming (inclusief alle kosten waaronder die van

rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de

uitzendonderneming zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de

uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van

ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend

- ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in

deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet

het geval is.

Artikel 13 Opdrachtgevers tarief

1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgevers tarief

wordt berekend over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de opdracht

en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de

uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgevers tarief wordt vermenigvuldigd met

de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming

verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgevers tarief, de toeslagen en

kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden de

Inleners beloning moet worden toegepast, stelt de uitzendonderneming de beloning van de

uitzendkracht en het opdrachtgevers tarief opnieuw vast op basis van de door de

opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inleners beloning. . In de

beloning en het opdrachtgevers tarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen

van de inleners beloning, meegenomen.

3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd

om het opdrachtgevers tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de

kosten van de uitzendarbeid stijgen:

- als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van

de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij

geregelde lonen;

- als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder

begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving,

de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;

- als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte

uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of

arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.

4. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling

van het aangepaste opdrachtgevers tarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de

opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.

5. Iedere aanpassing van het opdrachtgevers tarief wordt door de uitzendonderneming zo

spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de

opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de

opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgevers tarief te laag is/zijn vastgesteld, is de

uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het

opdrachtgevers tarief op het juiste niveau te brengen. De uitzendonderneming kan tevens

hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg

hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening

brengen.

Artikel 14 Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van

tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze

voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de

tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde

declaratieformulieren.

2. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de

tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of

automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is

gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de

uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het

aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren

waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgevers tarief is verschuldigd,

de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat de

uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de

tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de

tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.

5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de uitzendkracht de

gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de

in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd

de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de

opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.

6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren

declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij

verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde

declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de

uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening

als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te

voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de

uitzendonderneming, met inachtneming van het hierna in de leden 3 en 4 en elders in de

Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende

directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke

klacht terzake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het

rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de

uitzendonderneming.

2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de

uitzendonderneming is beperkt tot het door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever

in rekening te brengen opdrachtgevers tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor

het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot

een maximum van drie maanden. Het door de uitzendonderneming maximaal uit te keren

bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

3. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in

alle gevallen uitgesloten.

Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom

1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een

schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te

bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom

op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk

(zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in

verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten

dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd

aan de uitzendonderneming.

2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht

aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1

bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de

uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake

opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.

3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een

boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de

opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van

intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 17 Geheimhouding

1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of

over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge

de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij –en alsdan voor zover –verstrekking van die

informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een

wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten

geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de

werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot

bekendmaking rust.

3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot

geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen

daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan

ABU Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten blad 11 van11

de uitzendonderneming. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete,

dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die

geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 18 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de

Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend

met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang

van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in

artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De

opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde

document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een

afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet

verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de

Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel

19 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar

godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of

homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke

grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen

betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en

evenmin door de uitzendonderneming worden meegewogen.

Artikel 20 Medezeggenschap

1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van

de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de

gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en

regelgeving.

2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de

opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgevers tarief ook verschuldigd over de uren

waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in

verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

Artikel 21 Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen

waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting

worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor

van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 22 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd

worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen

worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

0